Publisert: 13. jan. 2021

Nye tiltak mot fiskerikriminalitet

Fiskeriministeren har i dag lansert nye tiltak mot «fiskerikriminalitet». Dette er ei fortsetjing av arbeid med rapporten (NOU) som eit utval la fram i 2019. 

Kontrollavgifta, som blei innført med verknad frå i år, er tenkt å finansiera arbeidet.

Ministeren har delt arbeidet opp fira hovudområde:

  • Digitalisering og dokumentasjon
  • en mer effektiv fiskerikontroll,
  • styrking av politiets fiskekrimarbeid
  • en gjennomgang av reaksjonene, og straffehjemler, ved lovbrudd. (Ekspertutval.)

Det blir òg oppretta eit system for tipsing/ «angiveri»

Det skal òg utviklast automatiserte veiesystem.

Forslag til nye reglar kjem på høyring i løpet av våren.

Det blir innført krav om at alle fiskefartøy skal spores med sporingssystemet VMS. Frekvensen for VMS-meldinger skal være hvert 10. minutt.

Rapporteringsplikt i ERS blir utvida til òg å gjelda mindre fartøy.

Det blir forsøkt utvikla teknologi for automatisert registrering av fangsten. Dette både registrering av fangst på havet og registrering av art og størrelse ved landing.

Løsningene for dette skal utvikles i samarbeid mellom næringa og forvaltninga. (Såkalla offentlig-privat samarbeid (OPS) om digital utvikling i fiskerinæringa.)

Samarbeid mellom kontrolletater og politi og påtalemyndighet skal betrast.

Det synest som om at utvalet sitt forslag om eit eige «Fiskekrimpoliti» er lagt bort.

Det forskriftsfestes et krav om at leverandører av elektroniske rapporteringssystemer må ha tilgjengelig brukerstøtte i normal arbeidstid. Dette er truleg for å avlasta FMC.

Det skal innføres automatiserte veiesystemer på fiskemottakene.

Automatisert registrering fra havet.

Rapportering av journal fra fiskemottak (løsninger vurderes i OPS Fiskeri)

Elektroniske fraktbrev, sporbarhet fra fiske til salg til forbruker.

En mer effektiv fiskerikontroll.

Forbedre informasjonsforvaltningen og analysearbeidet i Fiskeridirektoratet.

Forbedre organiseringen av ressurskontrollen.

Videreutvikle det tverretatlige samarbeidet.

 Styrke kompetansen, gjennom tilsettinger og kompetanseutvikling.

Vurdere salgslagenes rolle.

Regelverk som forebygger.

Mulig krav til video på fiskemottak.

Styrket satsing mot alvorlig fiskekrim

Styrke analysemiljøet i Økokrim.

Styrke samarbeidet mellom politiet og ressurskontrollen

Styrke det internasjonale samarbeidet mot fiskerikriminalitet

Utvikle et internasjonalt kompetansesenter for fartøysporing, og styrke analyseenheten i Vardø.


Fiskarane sin rettstryggleik var ikkje nemnt i pressemeldinga.