ÅRSMØTE I PELAGISK FORENING 2021

Tidspunkt: 22. april kl. 10.00
Sted: Teams

SAKSLISTE

SAK 1

Åpning av årsmøte

Styreleder Kristian Sandtorv tale

SAK 2

Konstituering:

a)Godkjenning av innkalling

b)Navneopprop, representantskapsmedlemmer

c)Godkjenning av saksliste og dagsorden

d)Godkjenning av forretningsorden

e)Valg av to sekretærer

f)Valg av to personer til å underskrive protokollen

g)Valg av tre medlemmer til redaksjonsnemd

SAK 3

Årsmøtesaker:

a)Årsmelding

b)Regnskap

c)Retningslinjer for kontrollkomiteen

d)Vedtektsendringer

e)Valg

PROTOKOLL