ÅRSMØTE I PELAGISK FORENING 2020

Tidspunkt: 29. april kl. 13.00
Sted: Teams

SAK 1

Åpningstale ved styreleder Marit Hamre
SAK 2

Konstituering:
a) Godkjenning av innkalling
b) Navneopprop, representantskapsmedlemmer
c) Godkjenning av saksliste og dagsorden
d) Godkjenning av forretningsorden
e) Valg av to sekretærer
f) Valg av to personer til å underskrive protokollen
g) Valg av tre medlemmer til redaksjonsnemd
h) Valg av representantskapets ordfører og varaordfører

SAK 3

Årsmøtesaker:
a) Årsmelding
b) Vedtektsendringer
c) Regnskap
d) Valg


PROTOKOLL