Publisert: 14. apr. 2020

Leie av havgående fartøy

Fiskeridirektoratet ønsker å leie ett fartøy over 50 meter til opprensking av tapte fiskeredskaper på fiskefeltene fra Sør Norge til Barentshavet. Et stort antall fartøy oppfyller vilkårene som stilles for et mest mulig effektivt tokt. Det er beregnet oppstart på oppdraget i uke 33/34 og med varighet på ca. 40 døgn.

For fullstendig utlysning, henvises det til Doffin-referansen 2020-395126. Eventuelle spørsmål relatert til dokumenter og anbudsprosess rettes til Simon Westhof, Simon.Westhof@fiskeridir.noeller tlf. 936 21 778. Eventuelle spørsmål til toktet og gjennomføring rettes til Gjermund Langedal, gjermund.langedal@fiskeridir.no eller tlf. 93022433.

Tilbud må være Fiskeridirektoratet i hende senest kl.12.00, den 24. april 2020.