/media/fm/73a982f266.JPG

Foto: Pelagisk Forening

Publisert: 12. jun. 2023

14 sider om havvind

Pelagisk Forening har levert høringssvar til Olje- og energidepartementets høring om forslag til program for strategisk konsekvensutredning for de foreslåtte områdene for havvind. 

Vi ber om at man i utredningen

  • benytter all tilgjengelig kunnskap om bruk av områder til havs, inkludert fangststatistikk, fangstdagbøker og sporing
  • utreder virkninger for viktige arter
  • tar hensyn til kunnskapsmangelen om påvirkningene havvind har på livet i havet
  • ser havvind i sammenheng med annen aktivitet

Du kan lese hele høringssvaret vårt her:

230612 Pelagisk Forening - Høringssvar - Forslag til program for strategisk konsekvensutredning for havvind.pdf