Publisert: 10. feb. 2023

Struktur og kvotetak

I desember sendte Nærings- og fiskeridepartementet enda et notat på høring i forbindelse med den kommende kvotemeldingen. Tema for notatet var Fiskarlaget sin foreslåtte modell for fordeling av strukturgevinst, samt spørsmål knyttet til kvotetak.

Vi har ikke endret standspunkt fra forrige høring. Vi har i vårt høringssvar konkludert med at strukturgevinst skal fordeles til gruppen og til grunnkvoter. Dette er i tråd med inngåtte avtaler. Dette er også viktig for å holde på en fiskereid flåte og unngå for stor eierkonsentrasjon.

Kvotetak må ligge fast og være absolutte. Vi mener at strukturgevinst må legges oppå kvotene og at dette blir en del av grunnkvotene til fartøyene. Kvotetak må være akkurat det; et tak på konsentrasjon av kvoter. 

For havfiskeflåten, teller ikke eierkonsentrasjonsreglene om eierandeler under 20 %, jf. § 1-6. Vi mener at departementet i den kommende kvotemeldingen må ta innover seg virkningen av dette. Se mer om dette i siste kapittel i vårt høringssvar.