Publisert: 31. mai 2022

Bearbeidingsrapporten

Pelagisk Forening har levert høringssvar til bearbeidingsrapporten.

Bearbeidingsrapporten er kortnavnet til «Rapport om grønn verdiskaping og økt bearbeiding i sjømatindustrien». Rapporten er skrevet av et utvalg satt ned av Nærings- og fiskeridepartementet. Etter vår vurdering er mandatet å sette søkelys på bearbeiding av sjømat. Dette mener vi er en mangel i rapporten.

I høringssvaret skriver vi blant annet at:

 • Norge må ha gode fiskeriavtaler med andre land som ikke reduserer våre hevdvunne retter.
 • Markedsføring må være målrettet, inkludere nye produkter og markedsadgang må være del av arbeidet med handelsavtaler.
 • Man bør unngå bruk av ekstrakvoteordninger, men dersom disse tas i bruk må man premiere det som gir størst verdiskaping.
 • Auksjon er den beste måte å gjøre råstoff tilgjengelig for konkurranse og tilvirkning i det norske markedet.
 • Innføring av prøveordninger med utviklingskvoter til sjømatindustrien har tidligere vist seg å være lite vellykket og bør droppes.
 • Lagsavgiften er en sak mellom fisker og salgslag, og ikke mellom fisker og landindustrien.
 • Dagens reklamasjonsregler for fangst er utformet i dialog mellom salgslag og kjøperorganisasjonene og påvirker ikke graden av tilvirkning av fangst.
 • Dagens ordning med å ha statlig kontrollør som rapporterer til departementet er tilstrekkelig. Det er ikke behov for vedtektsendring slik at departementet kan oppnevne styremedlemmer til salgslagene.
 • Dagens ordning med sikkerhet for oppgjør er tilstrekkelig.
 • Klimaavgifter må brukes målrettet.
 • Forslagene til endring av arbeidsmiljøloven vil ikke bidra til økt bearbeiding.
 • Økt strukturering på landsiden vil føre til mindre konkurranse om råstoffet, mindre innovasjon og lavere verdiskaping.


Les hele høringssvaret vårt her:

220513 Høyringssvar bearbeidingsrapport1.pdf